Sökning: "Magnus Wang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Wang.

  1. 1. Styrningsmetoder i interorganisatoriska relationer – En fallstudie på Volvo Personvagnar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linlin Wang; Magnus Wester; [2010-03-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste åren har företag ändrat grundkoncepteninom verksamheterna, genom att bara fokusera på sin kärnverksamhet.Affärsrelationer har blivit av större vikt då koncept som outsourcing tillämpas, vilkethar lett till att integrationen mellan företagen ökar. LÄS MER