Sökning: "Maha Nasser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maha Nasser.

  1. 1. Elevers attityd till konkreta material som ett motiverande pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Wid Mustafa; Maha Nasser; [2018]
    Nyckelord :Autonom motivation; konkreta material; matematik; matematikundervisning; motivation;

    Sammanfattning : Med tanke på att tidigare forskning har visat att undervisningsmetoder som stimulerar elevernas autonoma yttre motivation i matematiken också gynnar elevernas lärande, handlar vårt arbete om en sådan undervisningsmetod (Froiland, Davison & Worrell, 2016; Hornstra, Mansfield, Veen, Peetsma & Volman, 2015; Katz och Shahar, 2015; Nenthien & Loima, 2016; Szklarski, 2011). Konkreta material kan användas för att sti-mulera elevernas autonoma motivation. LÄS MER