Sökning: "Mahabat Ismail"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahabat Ismail.

  1. 1. Att leva med kroniska sår En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Kim Tranlund; Mahabat Ismail; [2016]
    Nyckelord :Chronic wound; Coping; Experience; Healthcare provider; Suffering; Coping; Kroniska sår; Lidande; Vårdpersonal; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska sår innefattas av bensår, fotsår, trycksår, diabetessår, sårskada, tumörer,reumatiska sår och vårdskador vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp, som inte har läktinom 6 veckor. Forskning visar att trots att förebyggande strategier används, utvecklas det sårsom kräver behandling. LÄS MER