Sökning: "Mahmood Zeineb Andersson Maria Dalal Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahmood Zeineb Andersson Maria Dalal Ali.

  1. 1. Upplevelsen av ett självbestämmande- utifrån brukare och tjänstemän på ett särskilt boende

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Ali Dalal; Maria Andersson; Zeineb Mahmood; [2012]
    Nyckelord :självbestämmande; hem; brukare; inflytande; delaktighet; beroendeställning och vanor;

    Sammanfattning : Self- determination and autonomy of elderly people living in long- stay care homes is the forefront of discussion in the media and in society today. It examines the extent to which elderly people actually have the opportunity for self- determination and to what extent they have an impact and influence in their daily lives. LÄS MER