Sökning: "Mahsa Ebrahimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahsa Ebrahimi.

  1. 1. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
    Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

    Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER