Sökning: "Mai Vuong"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mai Vuong.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med bensår : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Yousef Oukassi; Mai Vuong; [2019]
    Nyckelord :Bensår; litteraturöversikt; livskvalitet; patientupplevelse; smärta; social isolering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 000 personer beräknas vara drabbade av bensår i Sverige. Prevalensen av tillståndet förväntas öka i takt med att antalet äldre personer och personer med diabetes stiger. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. LÄS MER