Sökning: "Maida Mrsic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maida Mrsic.

  1. 1. Patientens tillgång till journalen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Maida Mrsic; [2015]
    Nyckelord :nätjournal; din journal på nätet; vårdpersonals syn på journaler online; e-tjänster;

    Sammanfattning : Den moderna informationsteknologin och ett alltmer multifunktionellt Internet bjuder på nya men framförallt lättare sätt att utföra sina vardagsangelägenheter. Många myndigheter följer med i ”informations- och kommunikationsrevolutionen” och erbjuder sina användare e-tjänster. Så även hälso- och sjukvården. LÄS MER