Sökning: "Maija Kämäräinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maija Kämäräinen.

  1. 1. AUTISM UR ETT GENUSPERSPEKTIV : Riskerar flickor att inte passa in i diagnos mallen?  En kritisk diskursanalys

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Maija Kämäräinen; [2020]
    Nyckelord :Autism Gender Studies Critical Discourse Analysis; Autism Genusvetenskap Kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : .... LÄS MER