Sökning: "Maikel Aro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maikel Aro.

  1. 1. Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. LÄS MER