Sökning: "Maitrayee Roy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maitrayee Roy.

  1. 1. Case studies of Swedish Non-Profit Organization's (NPO) fundraising process : Adaptation of Balanced Scorecard Business Model for fundraising success

    Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

    Författare :Maitrayee Roy; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER