Sökning: "Maja Ahlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Ahlund.

  1. 1. #Företag : En semiotisk analys av företags visuella kommunikation på Instagram

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Kajsa Jonsson; Maja Ahlund; [2017]
    Nyckelord :Volvo; H M; Instagram; visuell kommunikation; sociala medier; representation och semiotik;

    Sammanfattning : I framväxten av den nya tekniken på 2000-talet så har företagens sätt att förmedla sin visuella kommunikation förändrats. Sociala medier är ett relativt nytt medel för företag att kommunicera med sina intressenter. Av alla personer som använder internet varje dag i Sverige så använder en femtedel av dem det sociala mediet Instagram. LÄS MER