Sökning: "Maja Bohlin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maja Bohlin.

 1. 1. ATT FRÄMJA DELAKTIGHET I SKOLAN - En kvalitativ studie om arbetsterapeuters arbetssätt för barn med arm- och handdysmeli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Bohlin; Emelia Westerlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Occupation; occupational therapy; ; habilitation; centre for upper limb prostetics; disability;

  Sammanfattning : Bakgrund Syfte Metod Resultat Slutsats Arm- och/eller handdysmeli är ett bestående funktionsnedsättning och innebär avsaknad av en arm eller hand. Detta kan leda till olika svårigheter i vardagen och kan påverka ett barns självständighet och känsla av delaktighet. LÄS MER

 2. 2. "Jag är där för att göra mitt jobb" : En kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att arbeta som socionomkonsulter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maja Persson; Ellen Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Socionomkonsult; bemanningsföretag; motiv; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen gällande socionomers motiv för att börja arbeta som socionomkonsulter, samt vilka möjligheter och utmaningar socionomerna upplever i arbetet som socionomkonsulter. Studien är en kvalitativ studie baserad på empiri insamlad via intervjuer med fem socionomer, varav samtliga arbetar som socionomkonsulter inom socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet, motivation och användandet av friskvårdsbidrag - En kvantitativ tvärsnittsstudie på en stillasittande arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Niklas Bohlin; Maja Olsson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Friskvårdsbidrag; motivation; motivationsregleringar; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samband mellan graden av fysisk aktivitet, motivation och användandet av friskvårdsbidrag. Denna tvärsnittsstudie använde en webbaserad enkät för att samla in data. En stillasittande arbetsplats i västra Värmland, Sverige, valdes ut för studien. LÄS MER

 4. 4. ”Man kände ändå att man inte behövde gå hem och googla efteråt” : En kvalitativ studie om ett fackförbunds introduktionsutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Bohlin; Maja Hultén; [2014]
  Nyckelord :Introduktionsutbildning; fackförbund; studentinformatör; kunskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGStudien syftar till att undersöka och belysa hur ett fackförbunds introduktionsutbildning för deltidsanställda ser ut, samt de nyanställdas upplevelse av introduktionen och om den genererat kunskap. Undersökningen avser att skapa en ökad förståelse för vilka moment som påverkar upplevelsen av introduktionsutbildningen hos studentinformatörerna. LÄS MER

 5. 5. IFRS för små och medelstora företag som underlag för K3 regelverket - en studie på avskrivningsområdet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Clementson; Karl Bohlin; [2010]
  Nyckelord :Avskrivning; IFRS for SMEs; K3; komponentavskrivning; normbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. LÄS MER