Sökning: "Maja Cronhamre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Cronhamre.

  1. 1. Straffskärpning vid återfall vs. straffreduktion vid flerfaldig brottslighet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Maja Cronhamre; [2010]
    Nyckelord :straffskärpning; återfall; straffreduktion; flerfaldig brottslighet; påföljdsbestämning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER