Sökning: "Maja Enbom Burreau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Enbom Burreau.

  1. 1. UPPLEVELSEN AV FATIGUE HOS UNGDOMAR OCH VUXNA PERSONER MED CEREBRAL PARES - En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Maja Enbom Burreau; [2017-05-29]
    Nyckelord :Cerebral Palsy; fatigue; activities of daily living; systematic review;

    Sammanfattning : Bakgrund Det finns idag lite forskning kring målgruppen ungdomar och vuxna medCerebral pares (CP) och hur fatigue påverkar deras aktivitetsförmåga, därförfinns det ett behov av ett samlat kunskapsunderlag kring ämnet. CP är ettsamlingsnamn på en skada som uppstått i hjärnan före två års ålder och fatigueär ett tillstånd av mental och/eller fysisk trötthet som tar längre tid än normalt attåterhämta sig ifrån. LÄS MER