Sökning: "Maja Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Maja Eriksson.

 1. 1. Barn som anhöriga på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Eriksson; Maja Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Anhöriga; barn; intensivvård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som besökare på en intensivvårdsavdelning är ganska nytt förekommande, men har blivit mer vanligt. Många intensivvårdssjuksköterskor upplever dock att de saknar kompetens och stöd för att bemöta barn som anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Att vara en attraktiv arbetsgivare i offentlig sektor : En studie om hur Älvsbyns kommun kan arbeta för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke avseende lärare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ella Sundqvist; Maja Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer attractiveness; kompetensutveckling; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studien undersöker Älvsbyns kommuns arbetsgivarvarumärkning avseende lärare och berör frågan kring hur kommunen kan säkerställa dess kompetensförsörjning. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och bygger på semistrukturerade intervjuer där fem verksamma lärares åsikter och tankar lyfts fram i relation till tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. ”PÅ ETT SÄTT SKA DET JU INTE VA SÅ KOMPLICERAT, AV NÅN ANLEDNING ÄR DET GANSKA KOMPLICERAT” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares hantering och upplevelse av att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Westerlund; Nora Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Orosanmäla; osäkerhet; beslut; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares bedömning om de ska anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa och vilka omständigheter som de tar hänsyn till vid beslutet samt deras upplevelse av beslutsprocessen.För att besvara syftet har studien genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Uppringares syn på telefonrådgivning : En deskriptiv litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christine Eriksson; Maja Persson; [2021]
  Nyckelord :telephone nurse caller; telephone counseling; literature study; experiences; nursing; telefonsjuksköterska uppringare; telefonrådgivning; litteraturstudie; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige kan man nå legitimerade sjuksköterskor per telefon via 1177 och via vårdcentraler. Genom telefonrådgivning utför sjuksköterskor adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar. Uppringaren vägleds utifrån samtalet till lämplig vårdnivå. LÄS MER

 5. 5. Konflikters förändring vid skifte från att arbeta på arbetsplatsen till distansarbete : En kvalitativ studie om hur chefer upplever att konflikter förändrats när företaget tvingats arbeta på distans.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maja Paues; Ellen Forsberg; Sofie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER