Sökning: "Maja Heurlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Heurlin.

  1. 1. Har bostadsrättsföreningsmedlemmar och revisorer samma syn på revisorns arbetsuppgifter? : - En studie om förväntningsgap mellan revisorer och revisionsklienter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; Frida Jacobson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Datum: 2020-06-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Maja Heurlin    Frida Jacobson   Felicia Larsson 95/04/20       98/02/12           96/01/19 Titel: Har bostadsrättsföreningsmedlemmar och revisorer samma syn på  revisorns arbetsuppgifter? - En studie om förväntningsgap mellan revisorer och revisionsklienter Handledare: Dariusz Osowski Nyckelord: Förtroende, oberoende, förväntningar, bostadsrättsförening, revisor Frågeställning: Hur kan bostadsrättsföreningsmedlemmars förväntningar på föreningsrevisorn påverka medlemmarnas upplevelse av de arbetsuppgifter revisorn utför? Syfte: Syftet med studien är att undersöka revisionsklientens upplevelse av revisorns arbetsuppgifter. Metod: I studien har ett tillvägagångssätt av kvalitativ ansats använts vid insamling av empirisk data. LÄS MER