Sökning: "Maja Hildingsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Hildingsson.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda substansmissbrukare inom den somatiska vården : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Louise Nilsson; Maja Hildingsson; [2021]
    Nyckelord :Substansmissbruk; substansberoende; alkohol; droger; sjuksköterskans erfarenheter; sjuksköterskans kunskap; sjuksköterskans upplevelser;

    Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Substansmissbruk och -beroende är vanligt förekommande på ett internationellt plan och är ett växande problem världen över. Denna patientgrupp kräver ofta avancerad vård då användande av droger kan medföra stora konsekvenser och skador såväl fysiskt som psykiskt. LÄS MER