Sökning: "Maja Ingestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Ingestad.

  1. 1. Arbetsklimatets betydelse för mobbning : En studie om 2 rektorer och 4 lärares syn på arbetsklimatet inom personalgruppens inverkan på mobbning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Maja Ingestad; [2011]
    Nyckelord :work environment; bullying; values; role model; influence; Arbetsklimat; mobbning; värdegrund; förebild; påverkan;

    Sammanfattning : I have done a study to see what perceptions held by two principals and four teachers, if adult behavior and attitudes towards each other will affect the climate between the students and put it in relation to the fundamental values of work and policy documents. I have also examined how they describe their work environment in their daily work and how they work to combat bullying. LÄS MER