Sökning: "Maja Källén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Källén.

  1. 1. FÖRBEREDELSE TILL BROTT - om lagändringen den 1 juli 2001 samt frågan om det finns en klar gräns för det kriminaliserade området

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Maja Källén; [2001]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I svensk rätt finns tre typer av kriminaliserade förstadier till brott&semic försök, förberedelse och stämpling. Försöksbrottet ligger tidsmässigt närmast det fullbordade brottet. Ansvar för försök förutsätter att gärningsmannen kan sägas ha påbörjat utförandet av brottet, d v s att han passerat den s k försökspunkten. LÄS MER