Sökning: "Maja Linda Johansson Carling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Linda Johansson Carling.

  1. 1. Upplevelser i S:t Petersburg : -utställning och upplevelserum för barn med funktionshinder

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Maja Linda Johansson Carling; [2008]
    Nyckelord :Informationsdesign; Rumslig gestaltning; barn med funktionshinder; utställningar; upplevelserum; S:t Petersburg; hjälpmedel;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har innefattat en utformning av en hjälpmedelscentral i S:t Petersburg, Ryssland. Hjälpmedelscentralen i Vällingby har varit våra uppdragsgivare.Syftet var att ge ett idéförslag där barn med funktionshinder ges en upplevelse och en möjlighet att testa olika hjälpmedel. LÄS MER