Sökning: "Maja Norrby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Norrby.

  1. 1. Skillnader i attityd till personliga sökresultat

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Maja Gidlund; Sara Norrby; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Mängden information som finns tillgänglig på Internet växer. För att underlätta och minimera tidendet tar att få svar på en fråga använder sig många människor av söktjänster. Vissa söktjänster filtrerarinformationen för varje specifik användare vilket medför att sökresultaten blir personligt anpassade. LÄS MER