Sökning: "Maja Söderqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Söderqvist.

  1. 1. Energi- och näringsinnehåll i det faktiska intaget av skollunch : en jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 5

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Britta Agerhäll; Maja Söderqvist; [2014]
    Nyckelord :skollunch; barn; elever; årskurs 5; energiintag; näringsintag; kostregistrering;

    Sammanfattning : Bakgrund Det är viktigt att införa goda matvanor i tidig ålder då dessa lägger grunden för en god hälsa i framtiden. En balanserad och hälsosam kost är dessutom associerad med bättre inlärningsförmåga hos barn. Tidigare forskning visar att det finns skillnader i energi- samt näringsintag hos pojkar och flickor. LÄS MER