Sökning: "Maja Sigroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Sigroth.

  1. 1. Förskollärares erfarenheter och syften med att använda sig av barnlitteratur i den dagliga verksamheten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Maja Sigroth; [2016]
    Nyckelord :barnlitteratur; förskola; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare förhåller sig till användandet av barnlitteratur i den dagliga verksamheten. Med en specifik undran på vad och hur, samt vilka syften förskollärare har när de använder litteratur. Fem intervjuer har genomförts med olika förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER