Sökning: "Maja Strid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Strid.

  1. 1. PIM -Snack eller verkstad? En kvalitativ studie om förskollärares syn på PIM- kompetensen (Praktisk IT- och Mediekompetens) och om den kommer till uttryck i deras yrkesutövande.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Maja Björnell; [2012-02-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel PIM- Snack eller verkstad?En kvalitativ studie om förskollärares syn på PIM- kompetensen och om den kommer till uttryck i deras yrkesutövande.Författare Maja BjörnellHandledare Jan StridUppdragsgivare Lärarutbildningsnämnden och Göteborgs UniversitetKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapInstitution Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMGSidantal 41 (exklusive bilagor)Antal ord 16 843Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på PIM- kompetensen och om den kommer till uttryck i deras yrkesutövande. LÄS MER