Sökning: "Maja Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Maja Svensson.

 1. 1. Låt oss prata om den rosa elefanten — en kvalitativ intervjustudie om familjebehandlarens upplevda hinder och möjligheter samt använda kunskapsformer i arbetet med familjer där en förälder har psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maja Svensson; Ester Andersson; [2022]
  Nyckelord :social work; family support; family preservation; family therapists; parental mental illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate family therapists experience of working with families where a parent has mental illness. More specifically, how they experience obstacles and opportunities in this work and which forms of knowledge that get expressed when they describe their work with these families. LÄS MER

 2. 2. "Ekonomi och barn, det är ju två väldigt känsliga frågor" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet vid arbete med barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Marija Zuna; Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :financial aid; social assistance; child perspective; room of action; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; barnperspektiv; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : That the child perspective is something that is to be considered when making decision that affect the child is stipulated in the Social Services Act (2001:453). Since the United NationsConvention on the Rights of the Child (SFS 2018:1197) became law, the rights of the child have gained even more strength. LÄS MER

 3. 3. Slopad ungdomsreduktion för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet - eller? En rättssäkerhetsanalys om de förmildrande omständigheternas uppfångande av unga lagöverträdare som inte längre omfattas av ungdomsreduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Förmildrande omständigheter; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare upp till tjugoett år har sedan länge särbehandlats i den svenska straffrätten. Detta kommer främst till uttryck genom den så kallade ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB, vilken bland annat motiveras med unga lagöverträdares outvecklade ansvarsförmåga och större sanktionskänslighet i relation till vuxna. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet förutsätter human arkitektur : Om att gestalta för social hållbarhet i städer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Hägg; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; architecture; urban planning; consultation; politics.; Social hållbarhet; arkitektur; stadsplanering; samråd; politik;

  Sammanfattning : ”Att inte se varandra någonsin, det är det som är det farliga för ett samhälle” –  (efter Per Svensson, Expressens dåvarande kulturredaktör, 2006)1 Staden uppfattas av de flesta som en tät bebyggelse med strukturer och former som skapar den miljö många av oss lever i idag. Grunden till att staden är så populär och befolkad beror på att vi vill vara närvarande där saker och ting sker. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas upplevelser av att leva med ätstörning. : En kvalitativ litteraturstudie av bloggar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Svensson; Maja Lind; [2022]
  Nyckelord :Anorexia; bloggar; bulimia; ensamhet; skam; unga vuxna; upplevelser; ångest; ätstörningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER