Sökning: "Maja Wellner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Wellner.

  1. 1. Medborgarlöftet - En kvantitativ studie om polisens kommunikation på Facebook

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emma Olsson; Maja Wellner; [2020-06-25]
    Nyckelord :Polisen; Facebook; push; pull; interaktion; ryktbarhetens principer; det civilas principer; marknadens principer och produktionens principer;

    Sammanfattning : Syfte: Att analysera vilken sorts kommunikation som dominerar den nationella polisens Facebookinlägg.Teori: Fredriksson och Pallas myndighetsprinciper (2013) samt Mergels (2013) kommunikationsstrategier.Metod: En kvantitativ innehållsanalysMaterial: 500 Facebookinlägg från den svenska polisens nationella Facebooksida. LÄS MER