Sökning: "Maja Wennergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Wennergren.

 1. 1. Fältstudier och digitalahjälpmedel i ämnetgeografi åk 4-6 : Möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Maja Wennergren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar elever i mellanstadiet fördelning av taltid i ämnet matematik? : En studie ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Maja Wennergren; [2017]
  Nyckelord :Talutrymme; Genus; Matematik; Elevperspektiv; Interaktion;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur mellanstadieelever i en mindre stad uppfattar hur talutrymmet ser ut i den senare delen av mellanstadiet, mellan de olika könen men även mellan de två närbesläktade ämnena matematik och de naturvetenskapliga ämnena (som i mellanstadiet ses som ett ämne och kommer här i studien benämnas som No). Studiens forskningsfrågor berör hur eleverna uppfattar att taltiden fördelas och även specifikt i vilket ämne av matematik och No som de anser att de har störst taltid. LÄS MER