Sökning: "Maja Werner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Werner.

  1. 1. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Maja Werner; [2019]
    Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

    Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER