Sökning: "Major Minor Equal MME"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Major Minor Equal MME.

  1. 1. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

    Författare :Erik Carlsson; [2021]
    Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

    Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER