Sökning: "Maktperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Maktperspektiv.

 1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
  Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER

 2. 2. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”Om vi belönades, var det för att vi var trofasta anhängare”. : En kvalitativ innehållsanalys om en sluten nyreligiös rörelse från ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erika Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Makt; Familjen; sekt; ledarskap; maktstrukturer; maktutövande; Foucault; nyreligiösa rörelser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats identifierar och studerar maktstrukturer och maktutövande i ettnyreligiöst samfund som betraktas innehålla sekteristiska drag. Samfundet som kommeratt tillämpas i uppsatsen är det omdiskuterade samfundet Familjen, tidigare benämndsom Guds barn. LÄS MER

 4. 4. Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Häggström; Rebecca Odhe; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate industry; power; power imbalance; customer aggression; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; makt; maktobalans; kundaggression;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem. LÄS MER

 5. 5. Makten och mötet : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares uppfattning om deras maktposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mathias Vedberg; [2022]
  Nyckelord :Social service work; Substance Abuse; Power; Normalization; Foucault; Socialt arbete; Missbruk; Makt; Normalisering; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur socialsekreterare uppfattar sin maktposition i arbetet inom missbruksvården och att analysera maktpositionen med stöd av Michel Foucaults maktperspektiv. Metoden för studien har varit en kvalitativ intervjustudie med tematisk analys. LÄS MER