Sökning: "Male Nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Male Nurse.

 1. 1. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 2. 2. Vilka upplevelser har manliga sjuksköterskor av att jobba inom en kvinnodominerande profession?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vatan Gashi; Johnny Truong; [2020]
  Nyckelord :Experience; Gender; Intimate Care; Male Nurse; Stereotypes; Strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har ur ett historiskt perspektiv setts som något feminint där professionen kopplats till det kvinnliga könet. När fler män började utbilda sig till sjuksköterskor uppstod det nya situationer som inte hade förekommit sedan tidigare när det endast var kvinnliga sjuksköterskor som arbetade inom yrket. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer : Ett ämne som väcker känslor - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hjelm Wallgren; Martina Odhner Källgård; [2020]
  Nyckelord :Encounters with women; experiences; knowledge; nurse; treatment; Bemötande; erfarenhet; kunskap; möten med kvinnor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer (VNR) är ett växande folkhälsoproblem och ur ett globalt perspektiv utsätts 35 % av alla kvinnor utav någon form av VNR under sin livstid. I Sverige år 2018 var 67 % av våldsbrotten mot kvinnor med dödlig utgång, orsakade av mannen i relationen alternativt ex-mannen. Detta motsvarade 22 dödsfall. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som relaterar till sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa hos vuxna– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Angelina Brunk; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude; literature review; mental illness; nurse; stigmatization; Attityd; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem, både nationellt som internationellt. I Sverige har den psykiska ohälsan ökat signifikant de senaste 20 åren. Konsekvensen av detta blir en ökad arbetsbelastning samt långa väntetider. Trots den ökade förekomsten har inte stigmatiseringen kring begreppet minskat. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans beskrivelse av att vårda patient med annan kultur -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Kristina Persson; Nadine Saulnier; [2020]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; transcultural care; litteraturöversikt; sjuksköterska; transkulturell omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad globalisering kommer sjuksköterskor möta personer med annan kulturell bakgrund än sin egen. Statistik har visat att många personer födda utanför Europa som immigrerat upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Det har visat sig att medvetenheten för kulturella skillnader inom vården är låg. LÄS MER