Sökning: "Malena Granhall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malena Granhall.

  1. 1. Förlåt för att jag våldtog dig : En diskursanalys av Thordis Elvas biografi På andra sidan förlåtelsen – En sann historia

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Malena Granhall; [2017]
    Nyckelord :diskurs; hegemoni; våldtäkt; sexuellt våld; offer; förövare; dikotomi;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi På andra sidan förlåtelsen En sann historia synliggör tendenser till en förändrad diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. Arbetet med studien har utgått från boken som kom ut under våren 2017 och genom ett diskursanalytiskt angreppssätt har frågor ställts till materialet för att hitta lämpliga teorier och metoder för analysen. LÄS MER