Sökning: "Malena Sjögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malena Sjögren.

  1. 1. Läs- och skrivinlärning i praktiken En fallstudie om hur tre lärare arbetar med läs- och skrivinlärning

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Josefine Sjöstrand; Malena Sjögren; ; [2008]
    Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; analytisk och syntetisk i;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur lärarnas arbetssätt med läs- och skrivinlärningvarierar på en given skola. För att undersöka variationen i lärarnas arbetssätt tog vi reda på vilka teorier ochmetoder som låg till grund för läs- och skrivundervisningen, genom att vi genomförde en fallstudie. LÄS MER