Sökning: "Malin Ahola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Ahola.

  1. 1. "Vi jobbar inte med själva barnen" : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares beaktande av barnperspektivet i ekonomiskt bistånd

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Malin Ahola; Annika Sundell; [2018]
    Nyckelord :Financial assistance; child perspective; discretion; social workers; social vulnerability; Ekonomiskt bistånd; barnperspektiv; handlingsutrymme; socialsekreterare; social utsatthet;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie, där sex socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd inom en viss kommun har intervjuats. LÄS MER