Sökning: "Malin Alberti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Alberti.

  1. 1. "Möjligheter är ju vårt ansvar att ge dem" : En socialkonstruktivistisk studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barns delaktighet i barninitierad lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Malin Alberti; Anna Bjällö; [2022]
    Nyckelord :Barninitierad lek; delaktighet; förskollärare; samspel; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek. De frågeställningar studien utgår från är: Vilka faktorer beskriver förskollärare har betydelse för barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek? samt Hur beskriver förskollärare arbetet med att skapa förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet i barninitierad lek?  Språket och sociala sammanhang är centrala utgångspunkter i arbetet. LÄS MER