Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER

 2. 2. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 3. 3. Muntlig kommunikation i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Malmgren; Jeasmine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; kunskapsutveckling; matematik; muntlig kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka vad den muntliga kommunikationen har för påverkan för elevers lärande i matematik utifrån tidigare forskning. Intresset för frågan väcktes under våra verksamhetsförlagda kurser där vi sett hur den traditionella matematikundervisningen fortfarande dominerar, vilket innebär att läraren ger korta genomgångar och att eleverna därefter arbetar med eget arbete i matematikboken. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter trygghet vid inskolning : En kvalitativ studie om förskollärares strategier att skapa trygghet vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; Malin Sahlström; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; förskollärare; inskolning; anknytningsteorin;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar för att skapa trygghet för de yngre barnen vid inskolning. Utifrån valt syfte har tre frågeställningar utformats: Hur definieras begreppet trygghet vid inskolning, Hur arbetar förskollärare med att skapa anknytning vid inskolning samt Vilka utmaningar och möjligheter identifieras vid skapandet av trygghet för barn vid inskolning. LÄS MER