Sökning: "Malin Bernström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Bernström.

 1. 1. "Porrverkad?" : En kvalitativ intervjustudie om unga porrkonsumerande kvinnors attityder och förhållningssätt till pornografi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Bernström; Camilla Skyttman; [2020]
  Nyckelord :Pornografi; könsstrukturer; sexualitet;

  Sammanfattning : Pornografi är idag ett utbrett fenomen och dygnet runt har alla svenskar med internetuppkoppling och en mobiltelefon fri tillgång till pornografiskt material. I Folkhälsomyndighetens (2017) rapport uppger 87 % av unga män och 48 % av unga kvinnor i Sverige att de frekvent konsumerar pornografi. LÄS MER

 2. 2. "Man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt" : En intervjustudie om sfi lärares upplevelse av det egna lärandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Bernström; Josefine Possnert; [2016]
  Nyckelord :Sfi lärare; lärande; Säljö; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med syftet att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke fann vi att deltagarna tyckte sig lära varje dag på sin arbetsplats. Lärarna upplevde att de tog till sig ny kunskap av olika slag på både ett personligt plan och i sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. Akta dig för skador! : En kvalitativ studie om idrottslärares skadeförebyggande arbete med elever i årskurs 7-9

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Bernström; Cecilia Durchman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och skadeförebyggnad i ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det inom detta område. Studien skall besvara följande frågeställningar: Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning av funktionella idrottsskador? Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet av skador till sina elever? Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna under en idrottslektion? Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver avseende skador och skadeförebyggnad?MetodSom forskningsmetod har intervjuer med fem idrottslärare som arbetar eller har arbetat med årskurs 7-9 genomförts. LÄS MER

 4. 4. Barn som bevittnar våld är brottsoffer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Linda Holm Åhrlin; Madelene Jansson; Malin Wärulf; [2007]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Enligt Rädda Barnen blir mellan 100 000 och 200 000 barn varje år vittnen till våld i sin familj. Endast en tredjedel av de polisanmälningar som görs vid dessa fall då barn varit närvarande kommer till socialtjänstens kännedom. På senare tid har samhället allt mer börjat uppmärksamma dessa barn. LÄS MER