Sökning: "Malin Blomster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Blomster.

  1. 1. För vems skull? : en essä om förhållningsätt, ansvarstagande och praktisk kunskap i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Elin Blomster Mossberg; Malin Blomster; [2015]
    Nyckelord :Responsibilities; democracy; respect; preschool; attitude; practical knowledge; Ansvar; demokrati; respekt; förskola; förhållningssätt; praktisk kunskap;

    Sammanfattning : Denna essä undersöker hur skillnader mellan pedagogers och föräldrars uppfattning av förskolans verksamhet kan påverka synen på vad som är en intressant och meningsfull vardag för barnen, samt hur barns kompetens och deras rätt till medbestämmande tas till vara. Essän utgår från två verkliga och egenupplevda berättelser som ligger som grund för vårt reflekterande och vidare lärprocess. LÄS MER