Sökning: "Malin Brandel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Brandel.

 1. 1. I bemötandet kan ett erkännande uppstå : En kvalitativ studie över kvinnojourspersonals erfarenheter av rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Brandel Ericsdotter; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; erkännande; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; brottsoffer; sekundär viktimisering; rättsprocessen; kvinnojourer;

  Sammanfattning : Socialt arbete har en viktig roll i att förstå utsattheten och effekterna av mäns våld mot kvinnor. För att klara av att stötta kvinnor som har drabbats av våldet är kunskap om rättsprocessen ett viktigt verktyg. LÄS MER

 2. 2. Representativitet av snödjup vid marktemperaturmätningar under snö för permafrostmodellering i området kring Tarfaladalen, norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Malin Brandel; [2013]
  Nyckelord :BTS; snow depth; snow; permafrost; modeling; BTS; snödjup; permafrost; modellering;

  Sammanfattning : Snö och permafrost är två interagerande komponenter i Kryosfären. Studien undersöker snödjupets representativitet vid marktemperaturmätningar under snötäcket (BTS) för identifiering av permafrost i Tarfala, norra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Erkännandets betydelse i brottsmålsprocessen, särskilt relaterat till det så kallade styckmordet i Halmstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Brandel; [2005]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Före antagandet av den nya rättegångsbalken var det den så kallade legala bevisteorin den bevisvärderingsprincip som var gällande i Sverige. I enlighet med denna teori delade man in bevisen så som fulla bevis eller som halva bevis och domaren var strikt bunden till de rättsnormer som fanns stadgade om bevisvärdering. LÄS MER