Sökning: "Malin Brunnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Brunnberg.

  1. 1. Kulturella skillnader i ledarskap på olika sidor om Öresund : En studie om danska och svenska chefer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ellen Brunnberg; Malin Berg; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats grundar i en kvalitativ studie om huruvida det finns kulturella skillnader i danskt och svenskt ledarskap. Studien är baserad på sex personliga intervjuer om hur anställda uppfattar sina ledares beteende. LÄS MER