Sökning: "Malin Camén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Camén.

  1. 1. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
    Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER