Sökning: "Malin Carlsén Romney"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Carlsén Romney.

  1. 1. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
    Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

    Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER