Sökning: "Malin Clarke"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Clarke.

 1. 1. Förkortad arbetsvecka inom socialtjänsten : En studie om vilken påverkan 35 timmars arbetsvecka har på socialarbetares arbetssituation, fritid och hälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Jeppsson; Elvira Nyman; [2019]
  Nyckelord :social workers; social services; 35 working hours per week; working situation; leisure; health; Socialarbetare; socialtjänsten; förkortad arbetsvecka; arbetssituation; fritid; hälsa.;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på hur anställda inom socialtjänsten i tre kommuner upplever förkortad arbetsvecka i förhållande till arbetssituation, fritid och hälsa. Genom kvalitativa intervjuer med sju socialsekreterare från tre olika kommuner har vi undersökt hur dessa beskriver sin upplevelse av att arbeta 35 timmar i veckan, vilken inverkan 35 timmars arbetsvecka har på deras arbetssituation samt hur förkortad arbetsvecka påverkar de anställdas fritid och hälsa. LÄS MER

 2. 2. "Jag var där och jag var närvarande" : Förstagångspappors erfarenheter av delaktighet i samband med förlossnings- och BB-vistelsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Elenor Andersson; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :barnmorskan; delaktighet; pappor; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag uppmuntras pappor att vara närvarande och aktiva under graviditet och förlossning, något som påverkar hela familjen positivt. Delaktighet kan upplevas och uttryckas på olika sätt. Studier har visat att pappor inte varit så delaktiga som de önskat och haft svårt att hitta sin roll. LÄS MER

 3. 3. Systembolagets roll i samhället : En diskursanalytisk studie av hur en offentlig organisation kan uppfattas utifrån dagens konsumtionssamhälle

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Stjärnsten; [2015]
  Nyckelord :Foucauldean genealogical discourse analysis; consumer society; corporate storytelling; Systembolaget; Zygmunt Bauman; John Clarke; Foucauldeansk genealogisk diskursanalys; konsumtionssamhälle; organisationsberättelse; Systembolaget; Zygmunt Bauman; John Clarke;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Systembolagets roll kan uppfattas genom deras organisationsberättelse. En tematisk textanalys har gjorts av Systembolagets webbpublicerade material för att fastställa vilka diskurser som framträder i materialet för att framställa deras roll. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid förlossningsdepression ur ett patientperspektiv - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sarah Emery; Malin Clarke; [2014]
  Nyckelord :Postpartum depression; upplevelse; omvårdnad; perinatal psykiatri; kvalitativ.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression efter förlossning, postpartum depression (PPD), drabbar idag ca 10-15% av alla nyblivna mammor. PPD är ett globalt problem och drabbar kvinnor i alla länder, kulturer och socioekonomiska grupper. Syfte: Studiens syfte är att belysa hur kvinnor som drabbats av PPD upplever sjukdomen och vården de erhåller. LÄS MER

 5. 5. Kommunala bevarandestrategier på landsbygden En fallstudie med fokus på medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Clarke; [2013-06-19]
  Nyckelord :Conservation strategies; rural areas; heritage planning; citizens;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:24.... LÄS MER