Sökning: "Malin Cronhamn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Cronhamn.

  1. 1. Arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter vid distansarbete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Malin Cronhamn; [2010]
    Nyckelord :arbetsrätt; distansarbete; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats är att utreda en rad arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter, som kan uppstå vid distansarbete. De områden jag har valt att fokusera på är arbetsbristuppsägningar och turordning, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet och arbetstid samt arbetsmiljö. LÄS MER