Sökning: "Malin Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Malin Ekström.

 1. 1. Vem får vara med? - En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Börgesen Perusko; Malin Ekström; [2021-07-01]
  Nyckelord :Mångfald; mediemångfald; representation; demokrati; lokala nyheter; public service;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mångfalden i SVT:s lokala nyheter sett till vem som får komma till tals och vilka geografiska områden som bevakasTeori: Normativ medieteori, mångfald, identifikationMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: 315 nyhetssändningar från SVT:s 21 lokala redaktionerResultat: Andelen manliga intervjupersoner var högre än andelen kvinnliga (55% män och 45% kvinnor). Personer i medelålder var kraftigt överrepresenterade och stod för 72% av det totala antalet intervjupersoner. LÄS MER

 2. 2. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. Pragmatisk förmåga vid 36–41 månaders ålder mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Charlotta Ekström; Malin Kvis; [2021]
  Nyckelord :föräldraenkät; språkanvändning; tidig pragmatik; barns språkutveckling; webbenkät;

  Sammanfattning : Bakgrund Föräldraenkäten Language Use Inventory (LUI) används för bedömning av barns pragmatiska förmåga vid 18–47 månaders ålder. Den skapades av O’Neill (2009) och en svensk forskningsversion av LUI togs fram hösten 2020. LÄS MER

 4. 4. Vi kan faktiskt ge ett val : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers syn på skolans ansvar och insatser i förhållande till barnfattigdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Ekström; Malin Thornell; [2019]
  Nyckelord :barnfattigdom; skola; medborgarskap; KASAM; empowerment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how school counsellors at schools in low-socioeconomic areas in Malmö act and work in relation to child poverty and how they reflect on the school’s responsibility regarding child poverty. The method chosen for this study was qualitative research method with semi structured interviews with eight school counsellors from seven different schools. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning inom förskolan : En fallstudie utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Ekström; Malin Hedman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kommuner är stora och komplexa organisationer, vilket sätter press på en fungerande styrning i samtliga delar av verksamheten. Denna studie behandlar ekonomistyrning inom förskoleverksamheten och har fokus på de anställdas perspektiv. LÄS MER