Sökning: "Malin Fornander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Fornander.

  1. 1. Möjlighet till ett värdigt liv : Ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och livskvalitet genom personlig assistans

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för sociala studier; Karlstads universitet/Avdelningen för sociala studier

    Författare :Malin Fornander; Jessica Nylund; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate a parental perspective of children´s participation and quality of live through personal assistance. Important aspects of parents' experiences were highlighted based on how they experienced participation and quality of life for their children. LÄS MER