Sökning: "Malin Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Malin Fransson.

 1. 1. Livet efter en gastric bypass-operation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Malin Fransson; Olivia Westerlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Instrumentalmusik som medierande verktyg i förskolan : Instrumentalmusik som strategi för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Malin Fransson; [2015]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; instrumental music; language development; ability to focus; Förskola; pedagog; instrumentalmusik; språkutveckling; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna medvetet stödjer förskolebarns språkutveckling genom att aktivera barnens koncentrationsförmåga med hjälp av instrumentalmusik. För att ta reda på detta genomfördes en enkätundersökning via internet bland pedagoger inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. The link between school connectedness and alcohol-related hospitalization in adulthood : A cohort study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)

  Författare :Malin Fransson; [2014]
  Nyckelord :School connectedness; adolescents; adjustment problems; alcohol misuse; hospitalizations and gender differences;

  Sammanfattning : While there is a vast amount of research focusing on the importance of school connectedness for short-term outcomes related to alcohol use, few studies have looked at the longer-term consequences of poor school connectedness. The aim of the current study was therefore to investigate the gender-specific association between school connectedness (1966) and alcohol- related hospitalization in adulthood (1973-2007). LÄS MER

 4. 4. Automatiska Värderingssystem - En hjälp för Fastighetsmäklaren?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Josefin Fransson; Malin Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Automatic valuation systems; real estate agents; the valuation process; Automatiska värderingssystem; fastighetsmäklare; värderingsprocessen; värderingsdata;

  Sammanfattning : Computers and business systems are used more frequently in a world where IT gradually is taking over. This is also true when it comes to the real estate valuation process where actors on the Swedish real estate market are using automatic valuation systems for real estate appraisal. LÄS MER

 5. 5. Å ena sidan, å andra sidan En internetbaserad intervjustudie om några unga mäns reflektioner kring köp av sexuell(a) tjänst(er)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emely Fransson Gicquel; Malin Karlsson; [2012-04-23]
  Nyckelord :Prostitution; unga män; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att studera hur några unga män reflekterar kring köp av sexuell(a) tjänst(er) samt till vilka eventuella diskurser om köp av sexuella tjänster som dessa reflektioner kan tänkas anknyta till. För att svara på vårt syfte har vi valt oss av följande frågeställningar: Hur diskuteras köp av sexuella tjänster utifrån en individ- och samhällsnivå med fokus på fri(villig)het och ansvar? Är detta förhållningssätt någonting som förändras utifrån om köpet görs på olika arenor som internet eller utomlands? Påverkar köparens eventuella motiv bakom köpet diskussionen kring köp av sexuella tjänster? Vilka diskurser kring prostitution uppkommer i deras diskussion och vilka är de mest framträdande? Vi har genomfört tre stycken internetbaserade fokusgruppsintervjuer via msn-chatt och sammanlagt deltog 13 intervjupersoner, 11 via fokusgruppsintervjuer samt ytterligare två via e-post. LÄS MER