Sökning: "Malin Glimhed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Glimhed.

  1. 1. Inte bara en bild - En kvalitativ studie om terapeuternas sätt att utföra bildterapi med barn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Malin Glimhed; [2010]
    Nyckelord :symbols; symboler; art therapy; bild- och konstterapi; samtalsteerapi; bild; tolkning; psychotherapy; interpretation; terapi; picture; therapy; Social Sciences;

    Sammanfattning : Author: Malin Glimhed Title: Not just a picture (translated title) A qualitative study about the way the art therapists work with children. Supervisor: Staffan Blomberg The aim of this study is to give knowledge to the role of painting in art therapy with a child. LÄS MER