Sökning: "Malin Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Malin Gustafsson.

 1. 1. Barn som utmanar : En studie kring möten och bemötande gentemot barn med utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Oskarsson; Malin Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötanden; handledning; relationellt perspektiv; stigmatisering; strategier och utmanande barn.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie berör ett specialpedagogiskt område som handlar om möten och bemötanden utifrån förskollärares och specialpedagogers perspektiv. Undersökningsmetoden bestod av så kallad self report då ett fysiskt möte inte var möjligt på grund av Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärandes effekter på elevers utveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Imene Lounes; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; elementary school; primary school; mathematics; matematik; grade school; operativt lärande; groups;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om kooperativt lärande har effekter på elevers utveckling i matematik. I kunskapsöversikten beskrivs vilka effekter kooperativt lärande har på elevers utveckling i matematikundervisningen, samt vad läraren bör göra för att framgångsrikt använda kooperativt lärande. LÄS MER

 3. 3. "Att motverka kränkningar i förskolan" : En undersökning om hur förskollärare beskriver det förebyggande arbetet med att förhindra kränkningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Andersen; Gustafsson Rebecka; [2020]
  Nyckelord :Förebyggande; Förskola; Förskollärare; Kränkning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete, med att förebygga kränkande beteende i förskolan mellan barnen. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare, skapas en bild av vad förskollärare anser att en kränkning kan vara bland barn. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla : En intervjustudie om hur pedagoger i förskolan ser på specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Gustafsson; Mobina Karim; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogik; förskola; samtalsintervju; relationella perspektivet;

  Sammanfattning : De allra flesta barn i dagens samhälle tillbringar den största delen av sin vakna tid i förskolan. Detta innebär att barngrupperna blir allt större vilket leder till att personalen inte räcker till. Detta får oss att undra hur förskolan klarar av att tillgodose alla bans behov. LÄS MER

 5. 5. Att handskas med hög skolfrånvaro och hemmasittande elever : - en kvalitativ studie med elevhälsoteam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Gustafsson; Malin Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har skolplikt. Vårdnadshavare ansvarar för att sitt barn går i skolan, huvudmannens ansvarar är att alla elever får en skolgång. Vidare ska alla skolor enligt skollagen tillhandahålla ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER