Sökning: "Malin Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Malin Gustavsson.

 1. 1. ”Du som inte får bestämma” : En kvalitativ intervjustudie om mäns upplevelse av abort

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Ivana Vukadinovic; Malin Gustavsson Malki; [2020]
  Nyckelord :Male; abortion; IPA; locus of control; debt; shame; anger; grief; KaSam; Män; abort; IPA; Locus of Control; skuld; skam; ilska; sorg; KaSam;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine based on a qualitative method how men interpret that they have experienced an abortion, how they have interpreted that they have experienced the support of the environment afterwards, and what strategies they experienced that they used to manage the experience. Based on semi-structured interviews, five participants from Sweden described their experiences, which were then analyzed based on an inductive approach according to the method of interpretation Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). LÄS MER

 2. 2. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
  Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Är det brottsligt att frihetsberöva? – Om frihetsberövanden inom vård- och omsorgsverksamhet ur ett straffrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; olaga frihetsberövande; NJA 2018 s. 1051; uppsåt; social adekvans; vård- och omsorg; fåtöljen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom omsorgsverksamhet uppstår ibland situationer där personalen ser en frihetsberövande åtgärd som nödvändig för att fullfölja sin omsorgs- och tillsynsplikt. Denna uppsats syftar till att utreda hur gränsen dras mellan brottsliga och icke brottsliga frihetsberövanden inom nyss nämnda kontext. LÄS MER

 5. 5. How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A case study of a coastal community in Fiji

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jennifer Gustavsson; Malin Wiskman; [2019]
  Nyckelord :Sustainable livelihood; Disaster risk; Fiji; Risk management; Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how development have affected access to sustainable livelihood capitals and how the perceived access to these capitals have changed in the past decades in Dravuwalu, a coastal society in Fiji. A case-study was conducted in the village of Drawuvalu. LÄS MER